تبلیغات
وام مسکن , اوراق مسکن, به قیمت روز بورس

وام مسکن , اوراق مسکن, به قیمت روز بورس
با کمترین قیمت و در اسرع وقت وام و اوراق بورسی خود را خریداری نمایید.  
قالب وبلاگ
نویسندگان
تسهیلات از محل صندوق پس اندازمسکن
120-1میلیون ریالی
اعطای تسهیلات با سپرده تا سقف 120 میلیون ریال به صورت خرید زمان
 سقف تسهیلات: 120 میلیون ریال
میزان سپرده گذاری : 240 میلیون ریال
دوره انتظار :6 ماه
نرخ سود تسهیلات: 11 درصد
مدت بازپرداخت: حداکثر 12 سال
روش پاز پرداخت اقساط: ساده و پلکانی سالانه و دوره ای
ارزیابی ملک : باید 80 درصد قیمت تعیین شده توسط کارشناس بانک تکافوی مبلغ تسهیلات را بنماید
سن ساختمان : حداکثر 25 سال 
- یکی از طرح های بانک مسکن در قالب حساب پس انداز مسکن " خرید زمان " است
.خرید زمان یعنی اینکه مشتریان می توانند بعد از گذشت 6 ماه  سپرده گذاری از محل امتیازحساب صندوق پس انداز مسکن خود، از تسهیلات بیش از 80 میلیون ریال تا سقف 120 میلیون ریال استفاده نمایند- 
- جهت استفاده از این طرح باید متوسط موجودی در حساب فوق 2 برابر مبلغ تسهیلات دریافتی باشد.
- به عنوان مثال : در صورتیکه متقاضی ٢۴٠ میلیون ریال را به مدت ۶ ماه سپرده نماید می تواند از سقف تسهیلات ١٢٠ میلیون ریالی استفاده نماید.
- پرداخت تسهیلات بیش از ١٢٠ میلیون ریال به روش خرید زمان امکانپذیر نمی باشد.
 
تذکرات مهم :
١ - رعایت مشخصات اعلام شده برای واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات خرید ، تکمیل و یا احداث بانک با توجه به ضوابط جاری بانک در مقطع اخذ تسهیلات برای تمامی تسهیلات گیرندگان الزامی می باشد.
٢- به تمامی سپرده گذاران حساب صندوق پس انداز مسکن جدا توصیه می گردد که قبل از ایجاد هر گونه تعهدی برای خرید واحد مسکونی خاص ، از آخرین مقررات و ضوابط بانک در مورد واحد ها ی مسکونی که مشمول ضوابط اخذ تسهیلات بانک می باشند اطلاع کافی کسب نموده و سپس نسبت به ایجاد تعهد اقدام نمایند.
200-2میلیون ریالی
تسهیلات تا سقف 200 میلیون ریال جهت خرید، احداث و تکمیل
سقف تسهیلات: 200میلیون ریال
میزان سپرده گذاری : 100 میلیون ریال
دوره انتظار :12 ماه
نرخ سود تسهیلات: 11 درصد
مدت بازپرداخت: حداکثر 12 سال
روش پاز پرداخت اقساط: ساده و پلکانی سالانه و دوره ای
ارزیابی ملک : باید 80 درصد قیمت تعیین شده توسط کارشناس بانک تکافوی مبلغ تسهیلات را بنماید
سن ساختمان : حداکثر 25 سال
1-این تسهیلات باسپرده می باشد و از محل حساب صندوق پس انداز مسکن پرداخت می گردد
2- تسهیلات از محل حساب صندوق پس انداز مسکن بر روی واحدهایی با قدمت حداکثر 25 سال قابل پرداخت می باشد .( ملاک محاسبه تاریخ صدور اولین پروانه ساخت می باشد)
3- در صورتیکه دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن دارای سابقه استفاده از تسهیلات با سپرده این بانک باشند صرفا پس از گذشت حداقل پنج سال تمام از تاریخ دریافت تسهیلات با سپرده قبلی خود و مشروط به تسویه حساب بدهی تسهیلات قبلی و یا انتقال مانده بدهی به غیر ، می توانند از تسهیلات جدید با سپرده جهت احداث یا خرید مسکن با نرخ سود تسهیلات با سپرده در بخش مسکن استفاده نمایند.
4- مبالغ کمتر از پنجاه هزار ریال در محاسبه متوسط موجودی جهت پرداخت تسهیلات منظور نمی گردد.
5- واگذاری امتیاز این حساب به غیر به هر عنوان ولو به صورت وکالت ممنوع می باشد و استفاده از تسهیلات این حساب مشروط به مباشرت و مراجعه مستقیم شخص سپرده گذار خواهد بود .
6- دارندگان فعلی حساب های صندوق پس انداز مسکن در صورت لزوم فقط می توانند بستگان نزدیک( پدر،مادر، همسر، ، فرزند خواهر و برادر ،پدربزرگ ،مادر بزرگ ونوه) خود را در حساب خود شریک نمایند و یا حساب خود را به آنان انتقال دهند.
7- متوسط موجودی حساب بر اساس مقررات و شرایط تعیین شده توسط بانک و به ازای کمترین مانده در هر روز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
8- شرایط استفاده از امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن تابع ضوابط مصوب شورای عالی پول و اعتبار در زمان استفاده از تسهیلات می باشد.
9- سود پرداختی به حساب صندوق پس انداز مسکن در صورت انصراف دارنده حساب از اخذ تسهیلات و فسخ حساب، بر اساس نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت عادی و به روش ساده محاسبه خواهد شد .
 
 
 جدول سقف تسهیلات و شرایط متوسط موجودی
سقف تسهیلات خرید یا احداث وتکمیل
ضرایب برابری
حداکثر ضرایب برابری
حداقل مدت انتظار لازم
حداقل متوسط موجودی لازم در هر دوره
٣۵ میلیون ریال
6ماه یک برابر
٧ دوره
٦ماه
٥میلیون ریال
۵٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
۶ماه
٧ میلیون ریال
۶٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
۶ ماه
٩ میلیون ریال
٧٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
 ۶ ماه
10 میلیون ریال
٨٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
٦ ماه
١٢ میلیون ریال
١٠٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
12 ماه
14 میلیون ریال
١٢٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
1٢ ماه
17 میلیون ریال
١٥٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
١٢ ماه
22 میلیون ریال
١٨٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
12 ماه
٢٦ میلیون ریال
200 میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
12 ماه
29 میلیون ریال
250-3میلیون ریالی
 سقف تسهیلات فروش اقساطی (ناشی از سهم الشرکه):250 میلیون ریال
سقف تسهیلات: 250میلیون ریال
میزان سپرده گذاری : 125 میلیون ریال
دوره انتظار :12 ماه
نرخ سود تسهیلات: 11 درصد
مدت بازپرداخت: حداکثر 12 سال
روش پاز پرداخت اقساط: ساده و پلکانی سالانه و دوره ای
ارزیابی ملک : باید 80 درصد قیمت تعیین شده توسط کارشناس بانک تکافوی مبلغ تسهیلات را بنماید
سن ساختمان : حداکثر 25 سال

کاربرد : انتقال سهم الشرکه بانک به خریداران واحدهای مسکونی احداث شده با مشارکت بانک
 
توضیح : پرداخت تسهیلات فروش اقساطی با سپرده از محل حساب صندوق پس انداز مسکن تا سقف 250 میلیون ریال صرفا به آن دسته از سپرده گذارانی که قصد خرید سهم الشرکه بانک در واحدهای احداث شده با مشارکت بانک مسکن را دارند امکان پذیر است .
حداکثر تسهیلات قابل پرداخت با رعایت سقف های مقرر به میزان سهم الشرکه بانک خواهد بود.
ضرایب برابری ، حداکثر ضریب برابری ، حداقل مدت انتظار اولیه و حداقل متوسط موجودی در هر دوره به طور جداگانه برای سقف های تسهیلاتی 225 میلیون ریال و 250 میلیون ریال به شرح جدول زیر تعیین می گردد.
 

سقف تسهیلات (میلیون ریال )

ضریب برابری

حداکثر ضریب برابری

حداقل مدت انتظار اولیه (ماه )

حداقل متوسط موجودی در هر دوره به طور جداگانه(میلیون ریال)

225.000.000

6 ماه یک برابر

7 دوره

12

32.000.000

250.000.000

6 ماه یک برابر

7 دوره

12

36.000.000

 
بهترین روش جهت استفاده از سقف های تسهیلاتی تعیین شده در حداقل مدت انتظار مربوطه ، افتتاح حساب با مبالغ زیر و حفظ موجودی در طی مدت انتظار تعیین شده باشد.
 

مبلغ سپرده گذاری( ریال)

مدت انتظار(ماه)

سقف تسهیلات( ریال)

112/500/000

12

225/000/000

125/000/000

12

250/000/000

شرایط و ضوابط جاری مربوط به حداکثر مدت بازپرداخت ، ضریب برابری ، حداقل متوسط موجودی ، حداقل مدت انتظار برای تسهیلات تا سقف 200 میلیون ریال کماکان به قوت خود باقی است.
مدارک
الف ) شرح عملیات مربوط به اعطای تسهیلات خرید خانه – باسپرده :
 
1-    محاسبه و اعلام میزان تسهیلات متعلقه حسب درخواست صاحب حساب
2-    دریافت مدارک از مشتری طبق صورت ارائه شده 
3-    کنترل مدارک ارائه شده توسط مسئول ذیربط
4-    تکمیل فرمهای لازم توسط مشتری و کنترل آنها توسط مسئول ذیربط
5-    درخواست صدور کارت پس انداز برای حسابهای دفترچه ای در شعب دارای سیستم پس انداز و تسهیلات متمرکز .
6-     تشکیل پرونده 
7-    دریافت علی الحساب کارمزد ارزیابی از مشتری و ارسال پرونده برای ارزیابی
8-    ارزیابی ملک و تنظیم گزارش و ارسال پرونده به شعبه 
9-    تصمیم گیری شعبه درخصوص پرونده 
10-      تنظیم بیع نامه با حضور مشتری
11-      محاسبه کارمزد قطعی ارزیابی و دریافت مابه التفاوت کارمزد ارزیابی از مشتری
12-      محاسبات مربوط به تعیین قسط
13-      تکمیل فرم پیش نویس قرارداد داخلی رهنی
14-      کنترل محاسبات و مفاد قراردادها و تائید قراردادها توسط مسئول شعبه 
15-      ثبت موقت قرارداد داخلی در رایانه و ارسال نسخه اول قرارداد رهنی به دفتر اسناد رسمی
16-      صدور چک تسهیلات پس از دریافت « اعلام دفتر اسناد رسمی » و فسخ حساب مربوطه و تحویل چک تسهیلات به نماینده دفتر اسناد رسمی 
17-      کنترل ثبت سند در دفتر اسناد رسمی و ترهین اسناد مالکیت مشتری
18-      تحویل چک به فروشنده توسط نماینده بانک 
19-      اخذ سند رهنی فروش ، خلاصه معاملات و کپی آخرین برگ سند مالکیت توسط نماینده بانک
20-  بایگانی مدارک اخذ شده از دفتر اسناد رسمی در پرونده مشتری 
21-     کنترل سند رهنی با ثبت موقت
22-      تبدیل کارت پس انداز به کارت تسهیلات ( در شعب دارای سیستم پس انداز و تسهیلات متمرکز ) 
24-      صدور اسناد مربوط به قرارداد خرید
25-      بایگانی یک نسخه از اسناد و ریز سود سالهای آتی در پرونده مشتری
26-      صدور دفترچه قسط( در شعب فاقد سیستم پس انداز و تسهیلات متمرکز )
27-      بایگانی پرونده مشتری پس از تهیه خلاصه پرونده
 
  ب ) مدارک جهت اخذ تسهیلات خرید خانه :
1-اصل و کپی سند مالکیت
2-اصل و کپی کلیه پروانه های ساخت
3-اصل و کپی پایانکار
4-اصل و کپی بنچاق (در صورت لزوم و تشخیص شعبه )
5-اصل و کپی مبایعه نامه 
6-اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار ، فروشنده و وکیل در صورت وجود (تمام صفحات)
7-اصل و کپی وکالتنامه (در صورت وجود وکیل)
8-اصل و کپی اجاره نامه ملک (در خصوص املاک اوقافی )
9-قبض برق ساختمان (در صورت تشخیص شعبه) به همراه مستندات کدپستی ملک خریداری شده
10-ارایه دفترچه ، یا کارت حساب و یا برگه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات
11-ارایه مدارک شغلی خریدار 
12-تکمیل فرمهای مربوطه در شعبه 
 
توضیح 1 : عدم وجودسابقه چک برگشتی و تسهیلات سررسید گذشته درسیستم بانکی الزامیست.
توضیح 2 :تحویل مدارک فوق به منظور بررسی درخواست تسهیلات بوده و تا زمان ارزیابی ملک و تایید مستندات ارائه شده توسط شعبه بانک ، هیچ گونه تعهدی جهت پرداخت تسهیلات موضوعه ایجاد نمی نماید.
 
نکته : در صورت تکمیل بودن مدارک فوق و تایید کلیه مراتب توسط شعبه ذیربط،مدت زمان لازم جهت ارسال پیش نویس به دفترخانه حداقل 21 روز کاری میباشد.
 
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


آرشیو مطالب

  • ریه | وبلاگ شخصی | بن تن